Deklaracja dostępności serwisu internetowego Gminnego Przedszkola w Cikowicach

Gminne Przedszkole w Cikowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Przedszkola w Cikowicach (www.przedszkolecikowice.szkolagminabochnia.pl).Data publikacji strony internetowej: 2013-05-10 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-16 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • zmiana kontrastu, kolorów
 • powiększanie liter
 • podświetlane linki do stron internetowych
 • nawigacja klawiaturą
 • czytnik ekranu
 • możliwość powiększenia odstępów pomiędzy literami
 • możliwość dostosowania czcionki przyjaznej dla dyslektyków

Powody wyłączenia:

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Dybza, pod adresem poczty elektronicznej przedszkolecikowice@szkolagminabochnia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (14) 61 20120. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Przedszkola w Cikowicach jest pod adresem: Cikowice 69, 32-700 Bochnia, tel.146120120, e-mail: przedszkolecikowice@szkolagminabochnia.pl

Siedziba zlokalizowana jest w budynku Wiejskiego Domu Ludowego w Cikowicach. Wejście do siedziby prowadzi bezpośrednio z ulicy, od prawej strony budynku (od ogrodu przedszkolnego). Do budynku prowadzą 3 schody – brak podjazdu. Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1) – posiada schody, brak windy.

W razie potrzeby, jest możliwość wcześniejszego umówienia spotkania petenta z pracownikiem Gminnego Przedszkola w Cikowicach, w miejscu dogodnym na terenie siedziby Przedszkola – dla osób ze szczególnymi potrzebami, dla których dostanie się może być utrudnione, ze względu na ograniczenia związane z barierami istniejącymi w budynku.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem znajduje się miejsce, gdzie można pozostawić samochód, natomiast nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do siedziby Gminnego Przedszkola w Cikowicach można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie Gminnego Przedszkola w Cikowicach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnych.