KONCEPCJA PRACY

GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CIKOWICACH

2017-2022

 

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”

(Robert Fulghum)

 

O NASZEJ PLACÓWCE

Gminne Przedszkole w Cikowicach powstało w 1968 roku. Przedszkole posiada 3 oddziały, do których uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat.

Placówka mieści się w budynku Domu Ludowego w Cikowicach. Posiada 3 sale estetycznie i funkcjonalnie urządzone. Zgromadzone w salach kąciki zainteresowań, zabawki oraz pomoce dydaktyczne sprzyjają podejmowaniu przez dzieci różnorodnej aktywności.

Nasze Przedszkole ma także duży ogród, wyposażony w  sprzęt sportowo – rekreacyjny, który zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Gminne Przedszkole w Cikowicach to placówka, w której rozbudzamy zainteresowanie dzieci otaczającym światem. Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dzieci zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami, wyposażając w wiedzę i umiejętności  niezbędne do powodzenia w szkole. Stwarzamy przyjazną, domową atmosferę pełną akceptacji, szacunku, wzajemnego zaufania oraz bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności i rozwija swoją osobowość. Kształtujemy u dzieci wiarę w swoje możliwości oraz poczucie własnej wartości. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami. Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz troskę o ich zdrowie,  a także uczymy, jak unikać oraz radzić sobie w  sytuacjach zagrożenia. Współpracujemy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole jest placówką nowoczesną i innowacyjną. Ma kolorowe, przyjazne dzieciom sale, wyposażone w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy z rówieśnikami.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci rozwijają swoje zainteresowania i wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobro, prawda i piękno.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

W naszym przedszkolu wspieramy wszechstronny rozwój dzieci poprzez udział w konkursach, projektach, programach o zasięgu lokalny,, ogólnopolskim oraz międzynarodowym

Nauczyciele w naszym przedszkolu prowadzą zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Rozbudzają zainteresowania dzieci bliższym i dalszym środowiskiem, stosują nowoczesne, ciekawe pomoce dydaktyczne, umieją korzystać z pomocy rodziców dziecka, w celu uatrakcyjniania zajęć. Systematycznie doskonalą swoje umiejętności w zgodzie z nowymi tendencjami w pedagogice. Wychowawcy dobrze znają dziecko i jego środowisko rodzinne, orientują się w jego potrzebach, możliwościach i oczekiwaniach, wykazują zaangażowanie i dbałość o każde dziecko. Dodatkowo  umiejętnie obserwują i dokumentują postępy dziecka, celem lepszego stymulowania jego rozwoju. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą.

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci: otwarte, twórcze, komunikatywne, czerpiące radość z kontaktu z rówieśnikami oraz przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami. Wiedzą, jak unikać niebezpieczeństwa oraz jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Są tolerancyjne, wrażliwe na potrzeby innych, kreatywne i solidnie przygotowane do życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXIw.

 

KIERUNKI I DZIAŁANIA NA LATA 2017-2022

 1. Wyposażanie w wiedzę, umiejętności przygotowujące dzieci do podjęcia nauki w szkole
 2. Udział przedszkola w konkursach, projektach, programach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym
 3. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, wyposażanie dzieci w wiedzę dotyczącą potencjalnych zagrożeń oraz sposobach ochrony przed nimi
 4. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego dziecka, w celu wspierania jego rozwoju
 5. Dbanie o bazę przedszkola, nowoczesne pomoce itp.
 6. Rozbudzanie zainteresowania dzieci bliższym i dalszym środowiskiem, poprzez stosowanie nowoczesnych, pomocy dydaktycznych,
 7. Wykorzystanie potencjału rodziców i rodziny oraz  korzystanie z ich pomocy w pracy wychowawczo-dydaktycznej.
 8. Systematyczne doskonalenie umiejętności nauczycieli w zgodzie z najnowszymi tendencjami w pedagogice.
 9. Wykorzystanie aktywizujących metod pracy oraz eksperymentów i doświadczeń w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata.

 

System diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • przeprowadzenie obserwacji wstępnej, diagnozy
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie obserwacji wstępnej i końcowej,
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, wnioski do dalszej pracy,
 • przeprowadzenie diagnozy, obserwacji końcowej, wnioski do dalszej pracy.

 

Sposób monitorowania osiągnięć dzieci odbywa się poprzez:

 • wykonane prace (karty pracy, rysunki…)
 • arkusze obserwacji rozwoju dziecka
 • rozmowy z dziećmi, wypowiedzi na dany temat
 • zadawanie pytań
 • umiejętności praktyczne dzieci
 • wykorzystanie różnorodnych technik badawczych

 

System informowania o rozwoju dzieci:

 • Zebrania ogólne, grupowe
 • Indywidualne kontakty z rodzicami – dni otwarte dla rodziców XI, IV, VI
 • Indywidualne kontakty z rodzicami – dyżury nauczycieli 1 x w tygodniu

 

Formy współpracy z rodzicami:

 • Zebrania z rodzicami ogólne, grupowe, zebrania z Radą Rodziców
 • Indywidualne kontakty z rodzicami
 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Spotkania ze specjalistami: logopeda, psycholog, pedagog
 • Uroczystości przedszkolne, konkursy
 • Kącik dla rodziców: ogłoszenia, broszury informacyjne, artykuły dotyczące rozwoju dzieci itp.
 • włącznie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych, wycieczek,
 •  angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

 • Miejscową Biblioteką i Świetlicą
 • Ośrodkiem Zdrowia w Cikowicach
 • Państwową Szkołą Muzyczną w Bochni
 • Publiczną Szkołą Podstawową w Damienicach i Stanisławicach
 • Nadleśnictwem Niepołomice
 • Muzeum im. S.Fischera w Bochni
 • Komendą Powiatową Policji w Bochni
 • Powiatową Komendą Straży Pożarnej w Bochni
 • Z Sołtysem, radną
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bochni
 • Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bochni
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bochni

 

System nagród w przedszkolu:

 • Pochwała przed całą grupą
 • Pochwała przed rodzicami
 • Pieczątki, naklejki, emblematy za godną naśladowania postawę
 • Możliwość decydowania w kwestii wyboru zabawy z całą grupą

 

Środki zaradcze, w przypadku nie stosowania się do ustalonych zasad, reguł:

 • Upomnienie ustne, rozmowa z dzieckiem
 • Czasowe odejście dziecka od zabawy na wyznaczone miejsce, w celu przemyślenia zachowania oraz wycieszenie negatywnych emocji
 • Poinformowanie rodziców o zachowaniu dziecka

 Cikowice, 30.08.2017 r.