INFORMACJA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W GMINNYM PRZEDSZKOLU W CIKOWICACH

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cikowicach (administrator danych osobowych) zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informuje, że na Inspektora ochrony danych w  placówce został powołany

Pan Konrad Jankoś

dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:

adres e-mail:  iod@pq.net.pl

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zaczyna być aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r.

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy:

 

INFORMACJA RODO DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Gminne Przedszkole w Cikowicach, Cikowice 69, 32-700 Bochnia, tel. 146120120, e-mail: przedszkolecikowice@szkolagminabochnia.pl W jego imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
 3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszymi głównym celami przetwarzania są:
 • realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w sposób tradycyjny lub zdalnie,
 • promocja jednostki,
 • realizacja zadań placówki w okresie pandemii COVID-19, w tym w szczególności zapewnienie wymogów sanitarnych w placówce,
 1. Niezbędne dane pozyskujemy z formularzy rekrutacyjnych (zmiana celu przetwarzania), oraz bezpośrednio od rodziców/ opiekunów prawnych dziecka. W sporadycznych sytuacjach od innych instytucji,
 2. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]:
 • W większości przypadków będziemy przetwarzać dane Państwa i Waszych dzieci, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa. Wskazują one wtedy dokładny zakres danych, który możemy przetwarzać (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zdarza się jednak, że przepisy wskazują nam zadania publiczne do wykonania, ale nie wskazują jakie dane w związku z tym możemy przetwarzać. Wtedy sami wyznaczamy minimalny zakres danych niezbędny do wykonania takiego zadania i przetwarzamy je w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Dla zainteresowanych osób przedstawiamy wykaz przepisów w informacji dodatkowej oraz wskazujemy, które dane przetwarzamy w interesie publicznym.
 • By dobrze realizować nasze zadania mogą nam być potrzebne dane szersze niż przewidują to przepisy prawa. Wtedy będziemy przetwarzać je za Państwa zgodą. (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych przetwarzanych w celach promocyjnych.
 • Dokładamy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych dotyczących zdrowia i niepełnosprawności dziecka. Będziemy je przetwarzać, aby zrealizować obowiązki wynikające z przepisów prawa i wtedy będziemy przetwarzać je w interesie publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g RODO) lub ze względów ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi w okresie pandemii (art. 9 ust. 2 lit. i RODO),
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Dane będziemy przekazywać odbiorcom danych, którymi są:
 • inni Administratorzy danych wyłącznie w przypadkach, gdy będzie ciążył na nas obowiązek przekazania im danych na podstawie przepisów prawa, a gdy takiego przepisu nie będzie wyłącznie na podstawie Państwa zgody,
 • podmioty, które będą przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu, a z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia danych.

Wykaz kategorii odbiorców danych znajduje się na końcu informacji.

 1. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będziemy przetwarzać przez okres pobytu dziecka w placówce. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okresy wymagane przez przepisy archiwalne. Po tych okresach zniszczymy je zachowując zasady bezpieczeństwa danych. Przykładowe okresy składowania danych przedstawiamy w informacji dodatkowej.
 2. W większości przypadków przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji obowiązków prawnych. Wtedy podanie tych danych jest również Państwa obowiązkiem prawnym.
 3. Niektóre dane będziemy przetwarzać w interesie publicznym w oparciu o przepisy prawa (w tym dane o stanie zdrowia i niepełnosprawności). Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych w ten sposób.
 4. W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa zgoda, podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może sprawić, że nie zrealizujemy celu przetwarzania służącego dobru dziecka lub promocji placówki. W dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, pamiętając, że nie będzie miało to wpływu na wcześniejsze przetwarzanie przez nas tych danych.
 5. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 7. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu dziecka.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DODATKOWE DLA ZAINTERESOWANYCH

 1. Podstawowym aktem prawnym na podstawie, którego przetwarzamy dane osobowe jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Bezpośrednio na podstawie tego aktu prawnego:
 • prowadzimy dodatkowe zajęcia edukacyjne (na podstawie art. 109 ww. Ustawy),
 • organizujemy dożywianie dzieci i prowadzimy rozliczanie płatności z tego tytułu (na podstawie art. 106 ww. ustawy w związku z delegacją zawartą w art. 52 ust. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz na podstawie Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • ewidencjonujemy osoby uprawnione do odbioru dzieci (na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 6,
 • Przetwarzamy podane przez rodzica istotne dane o stanie zdrowia dziecka (na podstawie art. 155 ww. Ustawy),
 • realizujemy zadania w okresie pandemii (na podstawie art. 30 b i c ww. Ustawy).
 1. Ponadto wykonujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania na podstawie poniższych przepisów prawa (aktów podstawowych i ich nowelizacji):
 • prowadzimy dokumentację realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
 • organizujemy wycieczki w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki,
 • wydajemy zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,
 • udzielamy pomocy psychologiczno – pedagogicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • prowadzimy ewidencję oświadczeń o nauce religii na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych,
 • prowadzimy sprawy BHP dzieci oraz dokumentujemy ich wypadki na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
 • wdrażamy procedury „Niebieskiej Karty” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
 • ewidencjonujemy i rozliczamy czas pobytu dziecka, naliczamy opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 • organizujemy zdalne nauczanie na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami,
 1. W okresie pandemii realizujemy zadania z zakresu zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego na podstawie:
 • 30b Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2019, poz. 1148 z póź. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ewentualne Rozporządzenia zmieniające,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach wraz z późniejszymi zmianami,
 • 17 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późniejszymi zmianami,
 • 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z późniejszymi zmianami i wydanych na podstawie ww. przepisów wytycznych,
 • Wytyczne MEN, GIS i MZ dostępne na:

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

 1. W interesie publicznym realizujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania:
 • udział dziecka w konkursach wewnętrznych,
 • promocja osiągnięć dzieci i ich prac w gablotach, podczas uroczystości itp.,
 • zapewnienie kontaktu z rodzicem (opiekunem prawnym), osobą uprawnioną do odbioru dziecka poprzez skrzynkę e-mail,
 • prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do odbioru dziecka,
 • przetwarzanie istotnych danych o stanie zdrowia dziecka przekazane przez rodziców,
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności;
 • przetwarzamy wizerunki (inne dane identyfikacyjne) upublicznione przed wejściem RODO, tworzące wartość historyczną w naszych pamiątkowych publikacjach, gablotach, i kronice jednostki i stronie internetowej,
 • organizujemy pracę placówki w reżimie sanitarnym w okresie pandemii,
 • przetwarzamy dane osobowe w ramach promocji wewnętrznej (wystawy, imprezy wewnętrzne itp.),
 1. Na podstawie zgód osób, których dane dotyczą lub ich opiekunów prawnych realizujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania:
 • organizacja konkursów międzyprzedszkolnych przez placówkę,
 • dokumentowanie udziału dzieci w konkursach międzyprzedszkolnych,
 • dokumentowanie innych czynności wpływające na realizację celu głównego przetwarzania,
 • przetwarzamy dane osobowe w celach promocyjnych (w tym wizerunek) w ramach promocji zewnętrznej (strona internetowa, media społecznościowe, wydawnictwa, radio, prasa, telewizja),
 1. Okresy przechowywania najważniejszych dokumentów w składnicy akt placówki:
 • teczki osobowe dzieci – czas pobytu w placówce,
 • księga wychowanków – 25 lat,
 • diagnoza gotowości szkolnej – 5 lat,
 • dzienniki zajęć – 5 lat,
 • Dokumentacja zewnętrznego i wewnętrznego nadzoru pedagogicznego – 25 lat,
 • Dokumentacja zajęć dodatkowych – 5 lat,
 • Dokumentacja zajęć i imprez obcych w przedszkolu lub poza przedszkolem – 5 lat,
 • Dokumentacja konkursów – 5 lat,
 • Dokumentacja wycieczek, wyjazdów – 5 lat,
 • Dokumentacja wcześniejszego przyjęcia do przedszkola, odroczenia i zwolnienia z obowiązku przedszkolnego, nadzór nad realizacją obowiązku przedszkolnego -10 lat,
 • Dokumentacja przeniesienia w obrębie przedszkola – 5 lat
 • Dokumentacja dotycząca nagród i kar wychowanków – 5 lat,
 • Legitymacje przedszkolne, opinie, zaświadczenia – 5 lat,
 • Dokumentowanie pomocy materialnej dzieci – 5 lat,
 • Dokumentacja wypadków dzieci – 10 lat (analiz wypadków 25 lat)
 • Dokumentacja dowozu dzieci – 5 lat,
 • Dokumentacja ubezpieczenia dzieci – 10 lat,
 • Dokumentacja kontaktów z rodzicami – 10 lat,
 • Dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej -10 lat,
 • Dokumentacja imprez przedszkolnych – 10 lat,
 • Dokumentacja przebiegu imprez, uroczystości placówki – 25 lat,
 • monografie, kroniki – 25 lat,
 • rozliczenia księgowe (dożywianie, inne opłaty) – 5 lat,
 • Strona internetowa – 10 lat,
 • Wewnętrzne gabloty, wystawy, ekspozycje – czas odziaływania medium,
 1. Kategorie odbiorców danych (szczegółowe informacje na temat podmiotów można uzyskać w Sekretariacie Placówki lub korzystając z danych kontaktowych Administratora):
 • podmioty wspomagające:
 • System Informacji Oświatowej (SIO) – Centrum Informatyczne Edukacji w Warszawie, adres: ul. Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa;
 • organ prowadzący: Gmina Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia
 • Centrum Usług Wspólnych Oświaty – Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łapczycy, Łapczyca 334, Tel.146100240
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Generała Dąbrowskiego 1B, 32-700 Bochnia
 • dostawca hostingu strony internetowej podać nazwę i adres: H88 S.A. w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 2, 60-829 Poznań, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łapczycy, Łapczyca 334, 32-744 Łapczyca
 • dostawca poczty e-mail, – H88 S.A. w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 2, 60-829 Poznań, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łapczycy, Łapczyca 334, 32-744 Łapczyca
 • ubezpieczyciele,
 • dostawcy usług BHP i IOD,
 • firmy organizujące wypoczynek i wycieczki,
 • firma dostarczające usługi fotograficzne,
 • współorganizatorzy i organizatorzy imprez, zawodów, konkursów, inne,
 • odbiorcy danych promocyjnych:
 • dostawca hostingu strony internetowej (H88 S.A. w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 2, 60-829 Poznań, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łapczycy, Łapczyca 344, 32-744 Łapczyca
 • dostawca poczty e-mail, – H88 S.A. w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 2, 60-829 Poznań, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łapczycy, Łapczyca 334, 32-744 Łapczyca
 • media społecznościowe,
 • współorganizatorzy imprez, zawodów, konkursów,
 • radio, prasa, wydawnictwa,
 • podmiot promocji jednostki samorządowej Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni, Łapczyca 334, Tel.146105450, Urząd Gminy w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia
 1. Zdalna nauka – Administrator informuje, że
 • zdalną naukę będzie realizował poprzez narzędzia Googla, w tym skrzynki gmail, oraz Facebook’a – Messenger.
 • w ramach zdalnej nauki nie przewidujemy transferu danych do Państw trzecich. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook, Google mają charakter ponadnarodowy. Serwisy te mogą przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczegóły znajdują się w Politykach Prywatności poszczególnych dostawców narzędzi.
 1. W związku z wykorzystywaniem do promocji jednostki fanpage Facebook’a Administrator informuje, że:
 • dane przekazujemy wyłącznie na podstawie Państwa zgody.
 • jesteśmy współadministratorem fanpage’a w serwisie Facebook, ponieważ decydujemy jakie materiały tam udostępniać, w jakiej formie i na jak długo. W pozostałych aspektach przetwarzania umieszczanych danych w tym serwisie (w szczególności aspektach dotyczących bezpiczeństwa przechowywania danych) Administratorem jest Facebook. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation,
 • w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do Stanów Zjednoczonych. Więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.,
 • serwis Facebook wykorzystuje technikę rozpoznawania twarzy. Tworzone szablony i wzorce stanowią dane biometryczne, które w ramach RODO podlegają szczególnej ochronie. Więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.
 • o profilowaniu i automatycznym przetwarzaniu danych przez Facebook można dowiedzieć się więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.
 • dane na FB przetwarzmy do 10 lat.
 1. W związku z wykorzystaniem narzędzi Googla, w tym skrzynki gmail, Administrator informuje, że:

Dane osobowe mogą być przekazane poza teren Unii Europejskiej/EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. mogą być przekazane do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej Google) z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług Google, w tym usługi poczty gmail. Mogą również podlegać automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu. Więcej na polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

INFORMACJA RODO DLA OSÓB INNYCH NIŻ DZIECI i ICH OPIEKUNOWIE, KTÓRYCH DANE PRZETWARZA PLACÓWKA

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Przedszkole w Cikowicach, Cikowice 69, 32-700 Bochnia (tel.146120120, e-mail:przedszkolecikowice@szkolagminabochnia.pl) . W jego imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
 3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel oraz zezwalają nam na to przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1].
 4. Naszym głównym celem jest realizacja zawartej z Panią/Panem umowy, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) poprzez:
 • zakup towarów i usług,
 • wykonywanie działań związanych z realizacją umów oraz czynności przed ich zawarciem,
 • obsługę zapytań poprzez naszą skrzynkę e-mail,
 • rozliczenia księgowe,
 • wnoszenie reklamacji.
 1. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe:
 2. a) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) w celu:
 • regulacji płatności (rachunek, faktura) na podstawie działu XI i XII Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji księgowej na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • Obsługi skarg i wniosków na podstawie dział VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • umieszczać dane na stronie BIP jednostki na podstawie Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 1. do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), którymi są:
 • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”), w przypadku korzystania przez Panią/Pana z naszych stron i komunikatorów internetowych mediów społecznościowych,
 • przetwarzanie danych osób wskazanych do kontaktu przez kontrahenta lub go reprezentujących w celu zapewnienia realizacji umów i świadczenia usług, obsługi administracyjnej tych procesów oraz ewentualne dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych i windykacyjnych,
 • przetwarzanie danych osobowych zawartych w e-mailach jednostki w celu zapewnienia komunikacji z kontrahentem, osobami wyznaczonymi do kontaktu przez kontrahenta i zapewnienia bezpieczeństwa usługi oraz innymi osobami i instytucjami kontaktującymi się z nami w ten sposób,
 1. do realizacji celów realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e. RODO), którym jest:
 • dochodzenia należności,
 • prowadzenia postępowań sądowych,
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności;
 • przetwarzanie danych osób kontrolujących jednostkę zawartych w dokumentacji kontroli oraz w audytach,
 • promocja jednostki poprzez umieszczenie wizerunków postronnych uczestników wydarzeń na stronie internetowej placówki, mediach społecznościowych, wewnętrznych gablotach, tablicach, witrynach jeśli nie jest możliwe uzyskanie zgody osoby.
 • uczestnictwo w wideokonferencjach organizowanych przez placówkę niezbędnych do realizacji zadań przez placówkę,
 • przetwarzanie danych z celu zapewnienia reżimu sanitarnego w okresie pandemii, w tym o stanie zdrowia ze względów ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi w okresie pandemii (art. 9 ust. 2 lit. i RODO),
 1. na podstawie zgód osób, których dane dotyczą realizujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania:
 • przetwarzamy dane osobowe w celach promocyjnych (w tym wizerunek) w ramach promocji zewnętrznej (strona internetowa, media społecznościowe, wydawnictwa, radio, prasa, telewizja),
 1. w przypadku prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dane będziemy przetwarzać:
 • przy realizacji procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Dodatkowo dane wrażliwe (jeśli będą niezbędne do realizacji zamówienia) na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), a informacje o wyrokach sądowych na podstawie art. 10 RODO,
 • przy realizacji procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości pow. 30 tys., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo dane wrażliwe (jeśli będą wymagane w zamówieniu na podstawie ww. ustawy), w interesie publicznym na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g. RODO oraz informacje o wyrokach sądowych na podstawie art. 10 RODO.
 • Rozpatrzymy Pani/Pana sprzeciw wobec danych, które przetwarzamy w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą jednostkę oraz w interesie publicznym.
 • Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Pana/Pani dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia. Przekażemy też Pani/Pana dane instytucjom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Wykaz uprawnionych podmiotów i instytucji przedstawiamy na końcu informacji.
 • Pani/Pana dane osobowe, jako strony umowy, osoby reprezentującej kontrahenta lub w jego imieniu wyznaczonej do kontaktu będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy (świadczenia usługi), a po tym okresie przez 10 lat. W przypadku dochodzenia roszczeń lub postępowania sądowego przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a nastepnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat, od daty wykonania prawomocnego orzeczenia lub umorzenia sprawy Sprawy o udzielenie zamówień publicznych przez 4 lata. Skargi, wnioski, dokumenty kontroli uprawnionych podmiotów i audyty przez 25 lat. Promocja na stronie internetowej przez 10 lat. Dokumentacja przebiegu imprez, uroczystości placówki przez 25 lat, dane w monografiach, kronikach, kroniki przez 25 lat. W wewnętrznych gablotach, wystawach, ekspozycjach przez czas odziaływania medium.
 • Podanie Pani/Pana danych do realizacji umowy jest obowiązkiem umownym. Ich brak może być dla nas przeszkodą uniemożliwiającą realizację usługi, podanie danych na podstawie przepisów prawa oraz w interesie publicznym wskazanym w przepisach prawa jest obowiązkiem ustawowym. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwiać realizację celów przetwarzania.
 • Umożliwiamy Pani/Panu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy zmienią się. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie żądać Państwo usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając te danie lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 • Wszelkie decyzje w naszej jednostce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka i nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne. Również w ten sposób bez udziału człowieka na podstawie zebranych danych osobowych nie oceniamy osób.
 • Kategorie odbiorców danych (szczegółowe informacje na temat podmiotów można uzyskać w Sekretariacie Placówki lub korzystając z danych kontaktowych Administratora):
 • uprawnione na podstawie przepisów prawa instytucje (Organ Prowadzący, Kuratorium Oświaty, inne)
 • podmioty wspomagające:
 • Centrum Usług Wspólnych Oświaty Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łapczycy, Łapczyca 334, Tel.146100240
 • dostawca hostingu strony internetowej H88 S.A. w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 2, 60-829 Poznań, Gminny Zespół  Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łapczycy, Łapczyca 334, 32-744 Łapczyca
 • poczty e-mail, H88 S.A. w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 2, 60-829 Poznań, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łapczycy, Łapczyca 334, 32-744 Łapczyca
 • dostawca usług IOD PQ sp. z o.o., Naprawa 598, 34 – 240 Jordanów
 • firma dostarczające usługi fotograficzne,
 • współorganizatorzy i organizatorzy imprez, zawodów, konkursów,
 • dostawca oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji,
 • inne,
 • odbiorcy danych promocyjnych:
 • dostawca hostingu strony internetowej H88 S.A. w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 2, 60-829 Poznań, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łapczycy, Łapczyca 334, 32-744 Łapczyca
 • poczty e-mail H88 S.A. w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 2, 60-829 Poznań, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łapczycy, Łapczyca 334, 32-744 Łapczyca
 • media społecznościowe,
 • współorganizatorzy imprez, zawodów, konkursów,
 • radio, prasa, wydawnictwa,
 • podmiot promocji jednostki samorządowej i inne Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni, Łapczyca 334, Tel.146105450, Urząd Gminy w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia
 • W związku z wykorzystywaniem do promocji jednostki fanpage FB Administrator informuje, że:
 • jesteśmy współadministratorem fanpage’a w serwisie Facebook, ponieważ decydujemy jakie materiały tam udostępniać, w jakiej formie i na jak długo. W pozostałych aspektach przetwarzania umieszczanych danych w tym serwisie (w szczególności aspektach dotyczących bezpieczeństwa przechowywania danych) Administratorem jest Facebook. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation,
 • w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do Stanów Zjednoczonych. Więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.,
 • Serwis Facebook wykorzystuje technikę rozpoznawania twarzy. Tworzone szablony i wzorce stanowią dane biometryczne, które w ramach RODO podlegają szczególnej ochronie. Więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.
 • O profilowaniu i automatycznym przetwarzaniu danych przez Facebook można dowiedzieć się więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.
 • Dane przekazyjemy wyłącznie na podstawie Państwa zgody,
 • Dane na FB przetwarzamy do 10 lat.
 • W związku z wykorzystaniem narzędzi Googla w tym skrzynki gmail Administrator informuje, że:

Dane osobowe mogą być przekazane poza teren Unii Europejskiej/EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. mogą być przekazane do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej Google) z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług Google, w tym usługi poczty gmail. Mogą również podlegać automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu. Więcej na polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych Waszego dziecka (dzieci) w celu rekrutacji do placówki informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Gminne Przedszkole w Cikowicach, Cikowice 69, 32-700 Bochnia, tel.146120120 mail: przedszkolecikowice@szkolagminabochnia.pl. W jej imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
 3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest rekrutacja dzieci do placówki oraz przygotowanie placówki na ich pobyt.
 4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]. W większości przypadków będziemy przetwarzać dane Państwa i Waszych dzieci, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa lub będą one nam potrzebne, by zrealizować zadania w interesie publicznym. Dla zainteresowanych osób przedstawiamy na końcu niniejszej informacji wykaz przepisów, na podstawie których zbieramy dane.
 5. Dołożymy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych dotyczących zdrowia i niepełnosprawności dziecka (dzieci), rodziców i opiekunów prawnych. Będziemy je przetwarzać, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa. Tym interesem publicznym jest przeprowadzenie rekrutacji do naszej placówki i zapewnienie odpowiednich warunków pobytu dzieciom w niej po przyjęciu.
 6. Dane o wyrokach sądowych, które będą przedkładane przez Państwa na podstawie przepisów prawa lub w celu udokumentowania kryterium przyjęcia będziemy przetwarzać bezpośrednio na podstawie art. 10 RODO i rozdziału 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia, w tym w szczególnosci może to być Komisja Rekrutacyjna. Dane przekażemy również do organu prowadzącego, tj. Gminy Bochnia, by mógła realizować własne zadania wynikające z przepisów prawa. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będziemy przetwarzać przez okres pobytu dziecka w placówce. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okres 5 lat. Po tych okresach zniszczymy je zachowując zasady bezpieczeństwa danych. Dane osób nieprzyjętych przechowamy przez rok, chyba, że na rozstrzygniecie Dyrektora zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostanie zakończone prawomocnym wyrokiem przed upływem tego okresu. Następnie te dane również zarchiwizujemy zgodnie z ww. zasadami.
 8. W większości przypadków przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji obowiązków prawnych. Wtedy podanie tych danych jest również Państwa obowiązkiem prawnym (dane formularza wniosku, obowiązkowe załączniki). Podanie danych i przedłożenie załączników w celu ewentualnego udokumentowania spełnienia kryterium ustawowego i kryterium organu prowadzącego jest dobrowolne, ale nie podanie tych danych będzie oznaczać brak punktów mających wpływ na ranking przyjęć. Podanie danych w celu zapewnienia dziecku podczas przyszłego pobytu w placówce odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych jest w pełni dobrowolne i rodzic (opiekun prawny) sam wskazuje uznane za istotne informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. Miejsce w formularzu na podanie informacji o stanie zdrowia, alergiach, itp. są jedynie naszymi sugestiami w tym zakresie. Niepodanie tych danych może sprawić jednak, że nie przygotujemy odpowiednio placówki do pobytu dziecka.
 9. Alfabetyczne listy z kandydatami przyjętymi i nieprzyjętymi wywiesimy w widocznym miejscu w placówce. Prawo nie przewiduje innej formy prezentacji wyników, w tym poprzez Internet.
 10. Niektóre dane będziemy przetwarzać w interesie publicznym w oparciu o przepisy prawa (w tym dane o stanie zdrowia i niepełnosprawności). Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych w ten sposób.
 11. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 13. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu osób.
 14. Podstawowym aktem prawnym na podstawie, którego przetwarzamy dane osobowe jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6: Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.
 15. Bezpośrednio na podstawie tego aktu prawnego:
 16. zbieramy deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na podstawie art. 153 pkt. 2 ww. Ustawy (przedszkole)
 17. prowadzimy nabór wniosków kandydatów wraz z załącznikami do przedszkola na podstawie art. 149 i 150 ww. ustawy (przedszkole),
 18. zbierzemy dokumenty potwierdzające spełnienie ustawowego kryterium przyjęć, o którym mowa w art. 131 pkt. 2 oraz art. 150 ww. ustawy,
 19. zbierzemy dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium organu prowadzącego, o którym mowa w art. 131 pkt. 4, art. 150 ww. ustawy, a także zawartych w Uchwale Gminy: Uchwała Nr IV/51/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 lutego 2019 r.
 20. Upublicznimy wyniki rekrutacji zgodnie z art. 158 ww. ustawy.
 21. Będziemy przechowywać zebrane dane zgodnie z art. 160 ww. ustawy.
 22. Zbierzemy istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka na etapie rekrutacji w celu realizacji ważnego interesu publicznego, którym jest zapewnienie odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych dziecku podczas przyszłego pobytu w placówce. Zezwala nam na to art. 155 ww. ustawy.
 23. Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów dokonamy przeliczenia punktów w postepowaniu rekrutacyjnym oraz zorganizujemy pracę Komisji Rekrutacyjnej (w tym przetwarzanie danych).

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)